Algemene voorwaarden voor adverteerders

Adcatraz BV
Houdt de aandacht gevangen!

Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

1.1 Adcatraz BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adcatraz BV, een handelsnaamvan Adtractie BV, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59493836;

1.2 Adverteerder: ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die één of meer Advertenties op de Site plaatst of wenst te plaatsen;

1.3 Advertentie: iedere commerciële en/of promotionele uiting die door de Adverteerder op de Site wordt geplaatst c.q. die de Adverteerder op de Site wenst te plaatsen;

1.4 Site: een door Adcatraz BV geëxploiteerde website;

1.5 Advertentieovereenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Adcatraz BV en de Adverteerder aangaande de plaatsing van één of meer Advertenties op de Site;

1.6 Voorwaarden: de onderhavige Algemene Advertentievoorwaarden die van toepassing zijn op alle Advertentieovereenkomsten tussen Adcatraz BV en de Adverteerder.

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepassing Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adcatraz BV en een Adverteerder gesloten worden, alsmede op iedere in dat kader door een Adverteerder aan Adcatraz BV verstrekte opdracht en iedere in datzelfde kader door Adcatraz BV aan een Adverteerder verstrekte offerte of gedane aanbieding.

2.2 Door verwijzing naar, mondeling dan wel schriftelijk, en/of overlegging van de Voorwaarden worden deze Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Door het verstrekken van een opdracht - het zij telefonisch, hetzij schriftelijk - erkent Adverteerder van de inhoud van deze Voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart hij zich daarmee akkoord.

2.3 Algemene voorwaarden van de Adverteerder c.q. enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk tussen Adcatraz BV en de Adverteerder zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Advertentieovereenkomst.

2.5 In het geval een Advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer Adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van deze Adverteerders hoofdelijk verbonden ter zake de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst.

2.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adcatraz BV is de Adverteerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan derden over te dragen.

2.7 Adcatraz BV behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Adcatraz BV zal elke wijziging van de Voorwaarden bekend maken op www.Adcatraz BV.nl en, voor zover mogelijk, op alle overige, door haar geexploiteerde websites. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op Advertentieovereenkomsten alsmede opdrachten, offertes en aanbiedingen die zijn gesloten dan wel in dat kader zijn verstrekt c.q. gedaan vanaf de dag van publicatie van deze gewijzigde Voorwaarden op www.adcatraz.eu

2.8 De ROTA voorwaarden zijn niet van toepassing op de plaatsing van Advertenties op de Sites.

2.9 Indien en voor zover komt vast te staan dat in een voorkomend geval op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Adcatraz BV zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de offerte c.q. aanbieding anders is aangegeven.

3.2 Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een aanbieding of een offerte hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Advertentie orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Advertentieovereenkomst.

3.3 Adcatraz BV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Adverteerder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Adcatraz BV daaraan niet gebonden. De Advertentieovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Adcatraz BV anders aangeeft.

3.5 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag of de Advertentieovereenkomst door Adverteerder verstrekte gegevens onjuist waren heeft Adcatraz BV het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Adcatraz BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Totstandkoming Advertentieovereenkomst

4.1 Een Advertentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat:

indien een opdracht tot plaatsing van een Advertentie telefonisch wordt verleend: Adverteerder, na de initieel aan de afdeling Verkoop telefonisch verstrekte opdracht tot plaatsing van een Advertentie, in een daarop volgend bevestigingsgesprek met de orderadministratie van Adcatraz BV nogmaals telefonisch akkoord voor uitvoering van deze opdracht geeft, welk gesprek, met toestemming van Adverteerder, als bewijs van opdrachtverstrekking als geluidsopname digitaal wordt opgenomen en opgeslagen.

indien een opdracht tot plaatsing van een Advertentie schriftelijk wordt verleend: Adverteerder een bestelformulier heeft ingevuld en opgestuurd middels e-mail, website, post of fax en de ontvangst en acceptatie van het bestelformulier en daarmee de opdracht door Adcatraz BV telefonisch dan wel per e-mail aan Adverteerder is bevestigd.

Artikel 5. Vereisten aan de inhoud van de Advertentie en de Adverteerder

5.1 De inhoud van de Advertentie dient uiterlijk op de uiterste, door Adcatraz BV opgegeven, aanleverdatum in goede staat door Adverteerder te worden aangeleverd. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal verkeren, onverminderd het recht van Adcatraz BV op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.2 De inhoud van de Advertentie dient in zijn geheel in overeenstemming te zijn met alle vereisten die toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de normen die in het maatschappelijk verkeer gelden, daaraan verbinden. Meer specifiek, doch niet daartoe beperkt, dient de inhoud van de Advertentie aan de volgende vereisten te voldoen:

a. de inhoud van de Advertentie mag niet gericht zijn op doeleinden welke concurreren of in strijd zijn met de doeleinden die Adcatraz BV nastreeft, behoudens voor zover Adcatraz BV daarmee vooraf expliciet en schriftelijk heeft ingestemd;

b. de inhoud van de Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn;

c. de inhoud van de Advertentie mag niet strijdig zijn met de wettelijke reclameregels en dient daarenboven volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code;

d. de inhoud van de Advertentie dient betrekking te hebben op de onderneming, diensten en/of producten van de Adverteerder;

e. de Adverteerder dient duidelijk en ondubbelzinnig in de Advertentie te worden geïdentificeerd;

f. de inhoud van de Advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerciële communicatie;

g. Advertenties gericht op financiële diensten en/of producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM;

h. de inhoud van de Advertentie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, discriminerend, opruiend, schokkend, aanstootgevend of seksueel getint zijn dan wel in strijd zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

5.3 Adverteerder garandeert dat de inhoud van de Advertentie overeenstemt met het bepaalde in deze Voorwaarden en dat deze inhoud het imago en/of andere belangen van Adcatraz BV op geen enkele wijze schaadt.

5.4 De Adverteerder garandeert dat met de plaatsing van de inhoud van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht toekomend aan derden. De Adverteerder staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de door hem aangeleverde inhoud van de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. De Adverteerder verleent Adcatraz BV voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de plaatsing van de Advertentie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom, voor zover deze rechten niet reeds uit andere hoofde aan Adcatraz BV toekomen.

5.5 Adverteerder vrijwaart Adcatraz BV van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verbandhoudend met de verbintenissen van Adverteerder op grond van dit artikel 5. Adverteerder zal elke aanspraak van derden onmiddellijk en schriftelijk aan Adcatraz BV mededelen en Adcatraz BV volledig schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken.

Artikel 6. Plaatsing van de Advertentie

6.1 Adcatraz BV verbindt zich in een Advertentieovereenkomst tot het plaatsen van de Advertentie op de wijze voorzien in deze Voorwaarden en op basis van de daartoe conform de aanlevervoorwaarden tijdig door de Adverteerder verstrekte materialen en of gegevens c.q. informatie.

6.2 Vervaardiging en publicatie van een Advertentie geschiedt in beginsel zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Advertentieovereenkomst en de aanlevering van gegevens en tekst- en/of beeldmateriaal, dan wel op een overeengekomen tijdstip.

6.3 Worden door Adverteerder plaatsingsdata opgegeven, dan gelden deze als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door Adcatraz BV opgegeven plaatsingsdata zijn te allen tijde gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van Adverteerder de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie aan Adcatraz BV ter hand worden gesteld. Ingeval Adverteerder wijzigingen in een gegeven opdracht niet schriftelijk heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door Adcatraz BV voor rekening van Adverteerder.

6.4 Nimmer kan een bepaalde plaats op een site worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van Adcatraz BV mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere Adverteerders.

6.5 Adcatraz BV is te allen tijde gerechtigd de Advertentie niet te plaatsen dan wel de plaatsing op te schorten wegens inhoud, vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijdigheid met de belangen van Adcatraz BV zelf, dan wel indien de Advertentie naar de mening van Adcatraz BV op enigerlei wijze in strijd is met het bepaalde in deze Voorwaarden. Adcatraz BV is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.6 Adcatraz BV behoudt zich het recht voor aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: het Ministerie van Justitie, de Reclame Code Commissie, het College van Beroep, de Autoriteit Financiële Markten en hun rechtsopvolgers, op te volgen.

Artikel 7. Contractsduur en annulering

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Advertentieovereenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar, te rekenen vanaf factuurdatum.

7.2 Na afloop van deze initiële periode wordt de Advertentieovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.

7.3 Annulering van een gegeven advertentieopdracht, mits de desbetreffende Advertentie nog niet op de Site is geplaatst, dient uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk en per aangetekende post, danwel via het online Opzeggingsformulier, bij Adcatraz BV te zijn ingediend. Na deze termijn is annulering niet meer toegestaan en is Adverteerder gehouden aan alle in de Advertentievereenkomst gemaakte afspraken.

7.4 Indien Adverteerder binnen de gestelde annuleringstermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel, een inmiddels op de Site geplaatste Advertentie geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten voor werkzaamheden die voor de plaatsing van de Advertentie werden verricht en de kosten voor daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken integraal aan Adverteerder in rekening worden gebracht, met een minimum van €50,- excl. BTW.

Artikel 8. De Site

8.1 Adcatraz BV zal de Site met zorg inrichten, hosten, beveiligen en onderhouden en zal de Advertentie met zorg plaatsen en monitoren.

8.2 Adcatraz BV stelt de Site ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het aangaan van de Advertentieovereenkomst, mitsdien "met alle gebreken" en "indien beschikbaar".

8.3 Adcatraz BV verleent geen enkele garantie tegenover Adverteerder ter zake ongehinderd gebruik door bezoekers van de Site, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op de Site, onafgebroken en/of foutloze toegang voor bezoekers, minimale onderhoudstijden of minimale "downtimes" noch enige andere garantie aangaande de Site.

8.4 Adverteerder dient zich te onthouden van elk gebruik van de Site dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van Adcatraz BV en/of haar dochterondernemingen, leveranciers van informatie op de Site, andere Adverteerders op de Site en/of gebruikers van de Site.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien komt vast te staan dat Adcatraz BV tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis uit de Advertentieovereenkomst, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Adverteerder welke is ontstaan als gevolg van dit tekortschieten. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van zodanige schade, redelijke kosten ter vaststelling van zodanige schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

9.2 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de Advertentie door Adcatraz BV heeft Adverteerder uitsluitend recht op herplaatsing van de Advertentie.

9.3 De aansprakelijkheid van Adcatraz BV als bedoeld in lid 1 van dit artikel is in elk geval beperkt tot de waarde van de betreffende Advertentieovereenkomst.

9.4 Adcatraz BV is op grond van de Advertentieovereenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die Adverteerder lijdt, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder mee verstaan: gevolgschade, omzet-/winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaaksschade of lichamelijk letsel.

9.5 Schade dient onmiddellijk na het ontstaan daarvan door Adverteerder aan Adcatraz BV te worden gemeld, zodat Adcatraz BV de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (laten) verrichten. Indien Adverteerder zich niet aan het bepaalde in de Advertentieovereenkomst houdt, komen latere kosten, daaronder mede begrepen kosten ter voorkoming, beperkingen vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade welke niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan schriftelijk door Adverteerder aan Adcatraz BV is gemeld, komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

9.6 Adcatraz BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de omstandigheden zoals genoemd en bedoeld in artikel 8.3 van deze Voorwaarden.

9.7 Adcatraz BV aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link in de Advertentie kan/kunnen worden verkregen.

9.8 De uitsluitingen en beperkingen in dit artikel vinden geen toepassing, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Adcatraz BV.

Artikel 10. Prijzen

10.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2 Alle prijzen op de Site, offertes en overige documenten van Adcatraz BV zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

10.3 De door Adverteerder te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Advertentieovereenkomst. Adcatraz BV behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Adverteerder hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien een tariefswijziging inhoudt dat dit tarief met meer dan 10% stijgt en Adverteerder deze wijziging niet accepteert, heeft Adverteerder het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Advertentieovereenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen, waarna de Advertentieovereenkomst eindigt op de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur aangegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Adcatraz BV zal niet in verzuim geraken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat Adverteerder niet binnen de in lid 1 vermelde termijn een factuur van Adcatraz BV ontvangt, zal nimmer tot gevolg hebben dat Adverteerder geen vergoeding ter zake de verleende dienst verschuldigd is en impliceert evenmin op enigerlei wijze afstand van recht door Adcatraz BV op betaling.

11.3 Indien automatische incasso is overeengekomen, wordt het bedrag na toestemming van Adverteerder automatisch geïncasseerd ten laste van het rekeningnummer van Adverteerder en ten gunste van rekeningnummer 8207521 ten name van Adcatraz BV. De automatische incasso vindt ineens plaats en binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.4 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, zal Adverteerder daarvan op de hoogte worden gesteld en is Adverteerder gehouden het niet-geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog aan Adcatraz BV te voldoen.

11.5 Indien en zodra de betalingstermijn van 14 dagen verstrijkt, zonder dat Adcatraz BV de gehele betaling heeft ontvangen, zal Adverteerder - zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim verkeren, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zal het factuurbedrag alsdan verhoogd worden met administratiekosten ad €17,50. Vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van integrale voldoening van het verschuldigde is Adverteerder tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

11.6 Vanaf het moment waarop Adverteerder in verzuim verkeert, zal Adverteerder tevens aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door Adcatraz BV te maken buitengerechtelijke incassokosten, die gelijk aan 15% van het factuurbedrag worden geacht te zijn, met een minimum van €40,- per factuur. Indien en voor zover de daadwerkelijk door Adcatraz BV gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Adcatraz BV gerechtigd deze daadwerkelijke kosten aan Adverteerder in rekening te brengen, een en ander in plaats van de fictieve incassokosten en voor zover in redelijkheid gemaakt.

11.7 Adverteerder is nimmer bevoegd om enige betaling voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst op te schorten dan wel te verrekenen met enige vordering die Adverteerder op enig moment mocht hebben op Adcatraz BV.

11.8 Mocht zich op enig moment ten aanzien van Adverteerder de situatie voordoen van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling, dan worden alle verbintenissen van Adverteerder voortvloeiend uit de Advertentieovereenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het geval waarin Adverteerder in verzuim is met enige uit de Advertentieovereenkomst voortvloeiende verbintenis.

11.9 Adcatraz BV heeft het recht de door Adverteerder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Adcatraz BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Adverteerder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Adcatraz BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.10 Indien Adverteerder namens een derde een Advertentieovereenkomst is aangegaan, blijft deze Adverteerder jegens Adcatraz BV aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst. Bij gebreke van betaling door Adverteerder is de derde gehouden op eerste verzoek voor betaling aan Adcatraz BV zorg te dragen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Adcatraz BV ontworpen of vervaardigde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten te allen tijde bij Adcatraz BV. Hieronder worden mede begrepen de rechten op door Adcatraz BV in opdracht van Adverteerder ontworpen of vervaardigde Advertenties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adcatraz BV is het Adverteerder dan ook niet toegestaan door Adcatraz BV ontworpen of vervaardigde Advertenties te hergebruiken voor plaatsing als Advertentie in media van derden.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Adcatraz BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Adverteerder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adcatraz BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adcatraz BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte, of stakingen in het bedrijf van Adcatraz BV of van derden, hard- en softwarestoringen. Adcatraz BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Adcatraz BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Adcatraz BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4 Voor zoveel Adcatraz BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Adcatraz BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Adverteerder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Reclamatie

14.1 Reclamaties dienen binnen 14 werkdagen na de plaatsingsdatum schriftelijk door Adverteerder aan Adcatraz BV te worden medegedeeld.

14.2 De nakoming van de Advertentieovereenkomst wordt geacht deugdelijk door Adcatraz BV te zijn uitgevoerd, indien Adverteerder niet binnen de termijn vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.

14.3 Adcatraz BV spant zich in om reclamaties omtrent geleverde diensten zo goed mogelijk te behandelen. De mededeling van een reclamatie laat de verplichtingen van de Adverteerder jegens Adcatraz BV onverlet.

14.4 Bij voorkomende gemaakte type- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde afbreuk doen, zal geen geldelijke restitutie, dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel zal de vermelding of advertentie direct na een verzoek daartoe zijdens Adverteerder door Adcatraz BV worden gerectificeerd en/of gratis herplaatst voor een periode die gelijk is aan de periode waarin de Advertentie foutief gepubliceerd is geweest.

14.5 Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten welke zijn ontstaan als gevolg van het telefonisch opgeven van Advertenties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijke copij. Adcatraz BV kan haar gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Adcatraz BV toe te rekenen oorzaken.

14.6 Reclamatie schort de verplichting van Adverteerder tot nakoming van de verplichtingen van Adverteerder niet op.

Artikel 15. Ontbinding en opschorting

15.1 Adcatraz BV is bevoegd de Advertentieovereenkomst te ontbinden, indien Adverteerder enige verplichting uit de Advertentieovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de advertentieovereenkomst Adcatraz BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Adverteerder enige verplichting niet zal nakomen, indien Adverteerder bij het sluiten van de Advertentieovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Adverteerder niet langer van Adcatraz BV kan worden gevergd dat zij de Advertentieovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

15.2 Voorts is Adcatraz BV bevoegd de Advertentieovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Advertentieovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Advertentieovereenkomst in redelijkheid niet van Adcatraz BV kan worden gevergd.

15.3 Indien de Advertentieovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adcatraz BV op Adverteerder onmiddellijk opeisbaar.

15.4 Indien Adcatraz BV tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

15.5 Indien de ontbinding aan Adverteerder toerekenbaar is, is Adcatraz BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

15.6 Indien Adverteerder zijn uit de Advertentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Adcatraz BV gerechtigd de Advertentieovereenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Adverteerder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

15.7 Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, is Adcatraz BV gerechtigd de Advertentieovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en zodra:

• het faillissement van Adverteerder wordt aangevraagd of uitgesproken, Adverteerder zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt of Adverteerder anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
• beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van Adverteerder;
• de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming van Adverteerder in handen komt van een andere eigenaar;
• Adverteerder oneigenlijk gebruik maakt van de door Adcatraz BV aangeboden producten en diensten, als het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez of het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM);
• Adverteerder informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
• Adverteerder informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
• Adverteerder informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

15.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Adcatraz BV gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de Advertentie, indien en zolang Adverteerder niet aan een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst jegens Adcatraz BV volledig heeft voldaan.

Artikel 16. Privacy

16.1 De gegevens van Adverteerder zullen worden opgenomen in het klantenbestand van Adcatraz BV.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

17.1 Op deze Voorwaarden en de Advertentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 In geval van enig geschil tussen Adcatraz BV en Adverteerder is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag in eerste aanleg exclusief bevoegd om van dat geschil kennis te nemen.

Adcatraz BV
Correspondentieadres:
Zeger de Moorstraat 56
2203 EV Noordwijk
Kamer van Koophandel 59.49.38.36
BTW-nummer NL853525122B02